Karel Klostermann     13.2.1848 - 16.7.1923
  Czech version                                                          English version Deutsche Version

K a r e l   K l o s t e r m a n n Karl Faustin Klostermann

se narodil 13.2.1848 v Haagu v Hornm Rakousku. Jeho otec zde byl lkaem a pak dostal msto v Suici, kam se v roce 1849 cel rodina pesthovala. Potom byl lkaem knete Gustava Lamberga v ichovicch (1854), knete Windisch-Graetze ve tkni (1860-1862) a nakonec mstskm lkaem v Kaperskch Horch.

Karel Klostermann zaal chodit do koly v Nezamyslicch (1854-1855), dle v Nalovskch Horch (do 1857). Byl na gymnziu v Klatovech (1858) a v Psku, kde maturoval (1865).  Lkaskou fakultu ve Vdni (1865-1870) nedokonil. Stal se vychovatelem v amberku (1870-1872) a redaktorem asopisu Wanderer ve Vdni (1872-1873). Potom byl uitelem a profesorem  (1881) frantiny a nminy na nmeck relce v Plzni a do vsluby (1873-1908).  Byl na Balkn, ve Francii u bratra Bedicha (1874 a 1889). V roce 1875 se oenil s Mari Carmineovou (zemela 1898), ale vlastn dti nemli. Znovu se oenil (1898) s Betty Dostlovou, vdovou po tovrnku Jurnkovi. Od roku 1908 - 1921 pobval ve tkni u Veln na letnm byt,nkdy i pes zimu. K.Klosterman se dohodl s knetem Windisch-Graetze o bydlen na zmku.Ten mu vyhradil msto v pravm kdle zmku (dnes je tady Pamtn pokoj K.K ). Po parcelaci panstv zmek pevzaly Anglick panny (d IBMV), kter svou laskavost zpjemnily posledn st jeho ivota. K.K. trpl tkou rozedmou plic a 16.7.1923 zemel. Jeho pohebn prvod ze tkn na ndra do ejetic byl  provzen stovkami lid. Vlak vypraven do Plzn zastavil tak ve Strakonicch, kde ostatkm KK vzdaly poctu oban a koln mlde. Klostermann byl pochovn 20.7.1923 na hlavnm hbitov. Tak pohebn prvod v Plzni byl nevdanch rozmr a poct slavnmu spisovateli a profesorovi plzesk relky.

Nyn jeho prost hrob ve stylu umavsk prody je naproti hrobu strakonickho rodka Josefa Skupy slavnho loutkae autora Spejbla a Hurvnka. Dle kroniky se Klostermann a Skupa spolu setkali ve tkni ji v roce 1909.    

 Karel Klostermann ve svch romnech objevil drsnou krsu a nelehk ivot obyvatel jeho milovan umavy. Zprvu pe nmecky a pak esky. M stejnou lsku k obma nrodnostem, je apotolem smlivosti, kter vyplv ze vzjemnho sebepoznvn. Zavrhuje chorobn pesimizmus, a ivot sebou pin mnoho strast, bolest a odkn, m ivot tak svtl strnky a jeho normln a zdrav lovk nepodlh nikdy melancholii a zoufalstv. Klostermann, a rodem po otci nmec, se natolik sil s eskm prostedm a jeho dla byla tak vele obdivovan eskmi teni, e se stal venm eskm spisovatelem. On sm se ctil asi pedevm Evropanem a kesanem.

Karel Klostermann se zan nyn znovu prosazovat svm pojetm psan, filozofi a d se skoro ci modern turistickm popisem krajiny, pohledem na produ a vru. Za oznaen spisovatel by jet mlo bt oznaen filozof a prvodce cestami lid. Celkem napsal kolem 150 romn a povdek.